Slovenské združenie výrobcov kamenivaORGÁNMI ZDRUŽENIA SÚ:

 • členská schôdza
 • rada združenia
 • predseda združenia
 • výkonný tajomník
 • dozorná rada

Členská schôdza

Je najvyšším orgánom združenia. Medzi jej pôsobnosti patrí najmä schvaľovanie stanov združenia, voľba a odvolávanie členov rady, dozornej rady a výkonného tajomníka, schvaľovanie výšky členského a zápisného, schvaľovanie všetkých základných dokumentov združenia, rozhodnutie o zrušení združenia a rozhodovanie o iných záležitostiach, ktoré právny predpis zveruje do jej pôsobnosti.


Rada združenia

Je orgánom, ktorý riadi združenie medzi členskými schôdzami. Za člena môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo zamestnancom riadneho člena združenia. Rada sa schádza minimálne tri krát ročne a zasadnutie zvoláva a vedie predseda združenia. Členovia rady volia a odvolávajú podpredsedu pre financovanie a odborného podpredsedu a tiež rozhodujú o prijatí nových členov a schvaľujú vystúpenie členov zo združenia.

Súčasní členovia rady SZVK :

 • Ing. Ľudovít Kováč - predseda
 • Ing. Norbert Werner - odborný popredseda
 • Ing. Jozefína Pekarčíková - podpredseda pre ekonomiku
 • Ing. Jozef Thuróczy - člen
 • Ing. Peter Valent - člen
 • Ján Kminiak - člen
 • Ing. Eduard Duda - člen
 • Ing. Marián Pastucha - člen
 • Ing. Zora Abaffyová - člen


 • Predseda združenia

  Je osoba, ktorá je volená radou združenia na obdobie troch rokov. Je oprávnená konať v mene združenia vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa združenia. Predsedom združenia sa môže stať akákoľvek osoba, ktorá je štatutárom, alebo v pracovnom pomere ku riadnemu členovi SZVK.

  Súčasný predseda SZVK :

 • Ing. Ľudovít Kováč


 • Výkonný tajomník

  Je osoba, ktorá spravuje agendu združenia. Zabezpečuje komunikáciu medzi členmi združenia a tiež styk združenia s inými domáci a zahraničnými organizáciami. Je volený radou združenia na obdobie troch rokov.

  Súčasný výkonný tajomník SZVK :

 • Ing. Eduard Duda


 • Dozorná rada

  Je orgánom, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti rady združenia a predsedu združenia a taktiež aj výkon činnosti združenia. Má najmenej troch členov, ktorých volí členská schôdza na obdobie 3 rokov. Dozorná rada sa schádza minimálne raz ročne a zasadnutie zvoláva a vedie predseda dozornej rady. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých záznamov a dokladov týkajúcich sa činnosti združenia.

  Súčasní členovia dozornej rady SZVK :

 • Ing. Vladimír Bálint - predseda
 • Ing. Ján Kačeňák - člen
 • Ing. Jozef Pavlík - člen


 • Zoznam členov

  Riadni členovia:


  Pridružení členovia

  • Fakulta BERG TU Košice
  • Ústav geotechniky SAV Košice
  • Stavebná fakulta TU Košice
  • Stavebná fakulta ŽU Žilina
  • VUIS-CESTY spol. s r.o. Bratislava

  STANOVY ZDRUŽENIA

  „Slovenské združenie výrobcov kameniva“  Článok I
  Základné ustanovenia

  1. Názov združenia: Slovenské združenie výrobcov kameniva (ďalej len „Združenie“). Skratka „SZVK“.

  2. Sídlo Združenia: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.

  3. Združenie je právnickou osobou založenou podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zmien a doplnkov. Združenie je zapísané v registri združení vedenom Krajským úradom Košice.

  4. Združenie je založené na dobu neurčitú.

  5. Zakladajúcimi členmi Združenia sú členovia, ktorí založili Združenie. Zakladajúcimi členmi Združenia sú:
  • Cestné stavby a.s. Košice
  • Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky š.p. v likvidácii
  • ŠTRKKOM, spol. s r.o. Komárno
  • Cestné stavby, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
  • Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zlaté Moravce


  Článok II
  Predmet činnosti, postavenie a ciele združenia

  1. Združenie je samostatné, odborné, neziskové spoločenstvo právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby drveného a ťaženého kameniva a jeho následného využitia, v oblasti kamenárskej výroby a ťažby blokov dekoratívneho kameňa.

  2. Hlavnými cieľmi Združenia sú:
  • združovať výrobcov kameniva, chrániť ich práva o oprávnené záujmy,
  • formulovať a prezentovať spoločné stanoviská k odborným problémom,
  • prezentovať záujmy členov Združenia na Slovensku aj v zahraničí a byť partnerom pre iné domáce aj zahraničné organizácie s podobným predmetom činnosti,
  • napomáhať pri tvorbe národných legislatívnych požiadaviek a ich prenose do praxe,
  • podporovať vzdelávanie, výskum a vývoj nových a súvisiacich technológii v oblasti výroby a spracovania kameniva,
  • riešiť ekologické problémy vznikajúce počas výroby kameniva a súvisiace problémy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
  • prezentovať kamenivo ako zdraviu neškodný, ekonomicky a ekologicky výhodný stavebný materiál,
  • podieľať sa na tvorbe príslušnej legislatívy a to najmä formou konzultácii.


  3. Združenie nerieši otázky cien výrobkov a služieb poskytovaných svojimi členmi a ani inak nezasahuje do činnosti svojich členov.

  Článok III
  Metódy a spôsoby dosahovania cieľov

  1. Medzi základné spôsoby dosahovania cieľov Združenia patrí:
  • organizovanie pracovných seminárov, konferencií a iných spoločensko-odborných podujatí,
  • stretnutia a porady na riešenie vybraných problémov,
  • podpora vzdelávania, výskumu a aplikácie výsledkov,
  • publikačná a prekladateľská činnosť, účasť na odborných podujatiach a práci iných združení,
  • zriaďovanie pracovných skupín so zameraním predovšetkým na riešenie odborných problémov,
  • vydávanie vlastného časopisu.  Článok IV
  Vznik a zánik členstva

  1. Členmi Združenia môžu byť len právnické osoby. Členom Združenia sa môže stať aj právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

  2. Členstvo v Združení je riadne a pridružené.

  3. Riadnym členom Združenia sa môže stať len právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti výroby, spracovania a využitia kameniva.

  4. Pridruženým členom Združenia sa môžu stať aj právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti vývoja, výskumu a vzdelávania.

  5. Členstvo v Združení je dobrovoľné. Záujemca o členstvo v Združení požiada o členstvo písomnou prihláškou. O prijatí nového člena rozhoduje Rada združenia. Ak Rada združenia schváli prijatie nového člena, Predseda združenia písomne do 5 dní od zasadnutia Rady združenia, na ktorom sa rozhodlo o prijatí nového člena, písomne oznámi žiadateľovi o členstvo, schválenie jeho prijatia Radou združenia a zároveň ho vyzve na zaplatenie zápisného v lehote 15 dní.

  6. Členstvo nového člena v Združení vzniká po schválení prijatia nového člena Radou združenia a po zaplatení zápisného. Za „Deň vzniku členstva“ nového člena v Združení sa považuje deň zaplatenia zápisného (v prípade platby bezhotovostným prevodom je to deň pripísania peňažnej sumy na účet Združenia).

  7. Ak žiadateľ o členstvo nezaplatí zápisné a to ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Rada zduženia poskytne, schválenie prijatia takéhoto žiadateľa o členstvo Radou združenia stráca účinnosť dňom uplynutia dodatočnej lehoty poskytnutej Radou združenia na zaplatenie zápisného.

  8. Členstvo v Združení zaniká:
  • vystúpením zo Združenia
  • vylúčením zo Združenia
  • zánikom právnickej osoby, ktorá je členom
  • zánikom združenia.


  9. Každý člen môže požiadať o vystúpenie zo Združenia a to písomnou žiadosťou adresovanou Rade združenia. O vystúpení člena zo Združenia rozhoduje Rada združenia. V prípade, že vystupujúci člen nemá voči Združeniu žiadne neuhradené peňažné záväzky, Rada združenia vystúpenie člena zo Združenia schváli na svojom najbližšom zasadnutí po doručení žiadosti o vystúpenie zo Združenia. Schválenie vystúpenia zo Združenia oznamuje vystupujúcemu členovi Predseda združenia písomne do 5 dní od zasadnutia Rady združenia, na ktorom sa rozhodlo o schválení vystúpenia zo Združenia.
  Za splnené peňažné záväzky sa považuje zaplatenie členského príspevku do konca mesiaca, v ktorom bola Združeniu doručená žiadosť o vystúpenie.

  10. V prípade, že člen Združenia žiadajúci o vystúpenie má voči Združeniu neuhradené peňažné záväzky, Predseda združenia ho písomne vyzve na uhradenie záväzkov voči Združeniu. Rada združenia vystúpenie takéhoto člena zo Združenia schváli na svojom najbližšom zasadnutí po uhradení všetkých peňažných záväzkov takéhoto člena voči Združeniu. Schválenie vystúpenia zo Združenia oznamuje vystupujúcemu členovi Predseda združenia písomne do 5 dní od zasadnutia Rady združenia, na ktorom sa rozhodlo o schválení vystúpenia zo Združenia.

  11. Členstvo v Združení u člena, ktorý požiadal o vystúpenie zo Združenia zaniká dňom rozhodnutia Rady združenia o schválení vystúpenia zo Združenia.

  12. Do dňa rozhodnutia Rady združenia o schválení vystúpenia zo Združenia zostáva člen žiadajúci o vystúpenie zo Združenia členom Združenia so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi.

  13. Člen Združenia môže byť zo Združenia vylúčený. O vylúčení člena Združenia rozhoduje na návrh Rady združenia Členská schôdza. Vylúčiť zo Združenia možno člena, ktorý si po dlhšiu dobu neplní povinnosti alebo hrubým spôsobom porušuje stanovy a Etický kódex Združenia. Za dlhšiu dobu sa považuje obdobie minimálne 1 roka.

  14. Členstvo v Združení u člena, ktorý bol zo Združenia vylúčený zaniká dňom rozhodnutia Členskej schôdze o vylúčení zo Združenia.

  15. Člen Združenia, ktorý bol zo Združenia vylúčený je povinný do 7 dní odo dňa zániku členstva vyporiadať všetky svoje záväzky voči Združeniu.

  Článok V
  Práva a povinnosti členov Združenia

  1. Riadni členovia Združenia sú oprávnení zúčastniť sa na Členskej schôdzi, hlasovať na nej, podávať na nej návrhy a navrhovať a voliť členov orgánov Združenia.

  2. Pridružení členovia Združenia sú oprávnení zúčastniť sa na Členskej schôdzi. Nemajú však právo na Členskej schôdzi hlasovať, ani navrhovať a voliť členov orgánov Združenia. Pridružení členovia Združenia sú oprávnení predkladať na Členskej schôdzi návrhy.

  3. Všetci členovia Združenia majú ďalej právo:
  • zúčastňovať sa na činnosti Združenia a byť o nej informovaný,
  • na všetky informácie, týkajúce sa Združenia,
  • na prístup ku všetkým odborným poznatkom, ku ktorým Združenie najmä prácou svojich Pracovných skupín dospelo.


  4. Všetci členovia Združenia sú povinní najmä:
  • uhradiť zápisné a platiť pravidelné členské príspevky schválené Členskou schôdzou,
  • dodržiavať stanovy a Etický kódex Združenia,
  • zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo záujmy Združenia.


  Článok VI
  Zápisné a členské

  1. Noví členovia Združenia sú povinní zaplatiť zápisné v lehote stanovenej Radou združenia. Noví členovia Združenia, ktorí uhradili zápisné, neplatia členský príspevok za kalendárny rok, v ktorom uhradili zápisné.

  2. Výšku zápisného nových členov Združenia, ako aj výšku a mechanizmus výpočtu členského príspevku určí Členská schôdza pre každý kalendárny rok osobitne.

  Článok VII
  Orgány združenia

  Orgánmi Združenie sú:
  • Členská schôdza
  • Rada združenia
  • Predseda združenia
  • Výkonný tajomník
  • Dozorná rada


  Článok VIII
  Členská schôdza

  1. Členská schôdza je najvyšším orgánom Združenia. Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí najmä:

  (a) schválenie a zmena stanov,
  (b) voľba a odvolanie členov Dozornej rady a členov Rady združenia,
  (c) schvaľovanie výšky zápisného a ročného členského príspevku,
  (d) schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky,
  (e) schvaľovanie ročnej výročnej správy o činnosti Združenia,
  (f) schvaľovanie ročného plánu práce a rozpočtu Združenia,
  (g) schvaľovanie ročnej správy Dozornej rady,
  (h) schvaľovanie správy pracovných skupín ,
  (i) rozhodnutie o vylúčení člena,
  (j) rozhodnutie o zrušení Združenia,
  (k) rozhodovanie o iných záležitostiach, ktoré právny predpis alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti Členskej schôdze.

  2. Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva Predseda združenia najmenej raz do roka (Riadna členská schôdza). Predseda združenia určí miesto a čas konania Členskej schôdze. Pozvánku na zasadnutie Členskej schôdze zašle Predseda združenia každému členovi Združenia najmenej 3 týždne pred konaním Členskej schôdze. Zároveň s pozvánkou je každému členovi zaslaný aj program, ktorý môže byt' na Členskej schôdzi doplnený alebo upravený, ak o tom rozhodnú prítomní Riadni členovia Združenia.

  3. Predseda združenia je povinný zvolať Členskú schôdzu vždy, ak o to písomne požiada Dozorná rada alebo spoločne aspoň nadpolovičná väčšina Riadnych členov Združenia (Mimoriadna Členská schôdza). Predseda Združenia je v tomto prípade povinný zvolať Členskú schôdzu do 30 dní od doručenia žiadosti.

  4. Členská schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina Riadnych členov Združenia. V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina Riadnych členov Združenia, Predseda Rady združenia zvolá „Náhradnú Členskú schôdzu“ tak, aby sa konala do 1 hodiny od termínu (času) keď sa mala konať pôvodne zvolaná Členská schôdza. Náhradná Členská schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na prítomný počet členov.

  5. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Riadnych členov Združenia. Každý Riadny člen Združenia má jeden hlas. Na rozhodnutie o zrušení Združenia a zmene stanov je potrebný súhlas 2/3 väčšiny hlasov všetkých Riadnych členov Združenia.

  6. Predsedom Členskej schôdze je Predseda združenia, pokiaľ Členská schôdza nerozhodne inak. Funkciu zapisovateľa vykonáva Výkonný tajomník, pokiaľ Členská schôdza nerozhodne inak.

  7. Zo zasadnutia Členskej schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda združenia a zapisovateľ.

  Článok IX
  Rada združenia

  1. Rada združenia riadi Združenie medzi dvoma Členskými schôdzami.

  2. Rada združenia má 9 členov. Za člena Rady združenia môže byť zvolená iba fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu (štatutárnym zástupcom) Riadneho člena Združenia alebo je v pracovnom pomere k Riadnemu členovi Združenia. Za (nového) člena Rady združenia môže byť zvolený aj Predseda združenia, ktorému skončilo funkčné obdobie Predsedu združenia, ale ktorý v zmysle čl. X bod 3 Stanov vykonáva funkciu Predsedu združenia. Ustanovenie predchádzajúcej vety tým ale nie je dotknuté.
  v3. Piatich členov Rady združenia volí a odvoláva Členská schôdza. Troch členov Rady združenia volia a odvolávajú Zakladajúci členovia (čl. I bod 5 Stanov). Členom Rady združenia je z titulu svojej funkcie Predseda združenia. Funkčné obdobie členov Rady zvolených členskou schôdzou ako aj Zakladajúcimi členmi je 3 /tri/ roky.

  4. Pred samotnou voľbou členov Rady združenia, ktorých volí Členská schôdza, sa zostaví zoznam kandidátov, ktorých na Členskej schôdzi, ktorá volí nových členov Rady združenia navrhnú Riadni členovia Združenia. Každý Riadny člen Združenia (vrátane Zakladajúcich členov Združenia) môže navrhnúť iba 1 kandidáta. Tým nie je dotknuté právo Zakladajúcich členov Združenia navrhovať kandidátov podľa bodu 5 tohto článku. Hlasuje sa o všetkých navrhnutých kandidátoch a to o každom kandidátovi osobitne. Za členov Rady združenia sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali pri voľbe najviac hlasov. Nezvolení kandidáti sa stávajú Náhradníkmi a to v poradí podľa počtu získaných hlasov.

  5. Pri voľbe členov Rady združenia, ktorých volia Zakladajúci členovia Združenia má každý Zakladajúci člen 1 hlas. Návrhy kandidátov na členov Rady združenia môže predložiť každý zo Zakladajúcich členov Združenia. Každý Zakladajúci člen Združenia môže navrhnúť iba 1 kandidáta. Z kandidátov navrhnutých Zakladajúcimi členmi Združenia sa zostaví zoznam kandidátov. Hlasuje sa o všetkých navrhnutých kandidátoch a to o každom kandidátovi osobitne. Za členov Rady združenia sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali pri voľbe najviac hlasov. Nezvolení kandidáti sa stávajú Náhradníkmi a to v poradí podľa počtu získaných hlasov. Z voľby členov Rady združenia sa vyhotoví písomná zápisnica, ktorú Zakladajúci členovia odovzdajú Predsedovi združenia. Ak sa Zakladajúci členovia Združenia nedohodnú inak, voľba členov Rady združenia sa uskutoční v deň zasadnutia Členskej schôdze.

  6. Prvýkrát volia Zakladajúci členovia Združenia členov Rady združenia po skončení funkčného obdobia členov Rady združenia zvolených pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

  7. V prípade, že niektorému členovi/členom Rady združenia zvolených Členskou schôdzou uplynie funkčné obdobie alebo inak zanikne členstvo v Rade združenia pred skončením funkčného obdobia ostatných členov Rady združenia, nastúpi na jeho miesto Náhradník zo zoznamu kandidátov (náhradníkov) navrhnutých Členskou schôdzou, ktorý získal pri voľbe členov Rady združenia najvyšší počet hlasov. Funkčné obdobia Náhradníkov sa skončí spolu s funkčným obdobím ostatných členov Rady združenia.

  8. V prípade, že niektorému členovi/členom Rady združenia zvolených Zakladajúcimi členmi Združenia uplynie funkčné obdobie alebo inak zanikne členstvo v Rade združenia pred skončením funkčného obdobia ostatných členov Rady združenia, nastúpi na jeho miesto Náhradník zo zoznamu kandidátov (náhradníkov) navrhnutých Zakladajúcimi členmi Združenia, ktorý získal pri voľbe členov Rady združenia najvyšší počet hlasov. Funkčné obdobia Náhradníkov sa končí spolu s funkčným obdobím ostatných členov Rady združenia.

  9. Členstvo v Rade združenia zaniká:
  - uplynutím funkčného obdobia a to dňom zvolenia nových členov Rady združenia
  - odvolaním
  - vzdaním sa členstva
  - skončením pracovného pomeru k Riadnemu členovi Združenia alebo zánikom funkcie štatutárneho orgánu (člena štatutárneho orgánu) Riadneho člena Združenia.

  10. Rada združenia sa schádza minimálne 3 (tri) krát ročne.

  11. Zasadnutie Rady združenia zvoláva a vedie Predseda združenia alebo ním poverený člen Rady združenia. Zasadnutie Rady združenia sa zvoláva písomnou pozvánkou doručenou členom Rady združenia najmenej 3 (tri) dni vopred. V písomnej pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania zasadania. Ak sa člen Rady združenia, ktorému nebola v stanovenej lehote doručená pozvánka, zúčastní na zasadnutí Rady združenia, bude to považované za vzdanie sa práva tohto člena obdržať pozvánku, informácie a program rokovania v súvislosti s príslušným zasadnutím Rady združenia.

  12. Rada združenia je uznášaniaschopná, pokiaľ je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady združenia. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov Rady združenia. Každý člen Rady združenia (vrátanie Predsedu združenia) má 1 hlas. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky.

  13. Zasadnutia Rady združenia sa zúčastňuje aj Výkonný tajomník, ktorý však z titulu svojej funkcie nie je jej členom, ale môže byť za člena zvolený.

  14. Rada združenia volí a odvoláva Predsedu združenia. Návrh na voľbu a odvolanie Predsedu združenia môže predložiť ktorýkoľvek člen Rady združenia.

  15. Rada združenia volí a odvoláva spomedzi členov Rady združenia Podpredsedu pre financovania a Odborného podpredsedu. Návrh na voľbu a odvolanie Podpredsedov Rady združenia môže predložiť ktorýkoľvek člen Rady združenia.

  16. Rada združenia menuje a rozpúšťa pracovné skupiny a prijíma odporúčania k ich ďalšej práci.

  17. Rada združenia vedie zoznam členov Združenia a to osobitne zoznam Riadnych členov a osobitne zoznam Pridružených členov Združenia.

  18. Rada združenia predkladá Členskej schôdzi na schválenie:

  - ročnú výročnú správu o činnosti združenia,
  - účtovnú závierku,
  - ročné správy pracovných skupín ako súčasť výročnej správy o činnosti Združenia
  - ročný plán práce
  - a návrh rozpočtu Združenia na príslušný kalendárny rok.

  19. Rada združenia je povinná zaslať materiály, ktoré predkladá na schválenie členskej schôdzi všetkým členom v elektronickej podobe najneskôr 3 dni pred konaním schôdze.

  20. Rada združenia rozhoduje o prijatí nových členov Združenia a schvaľuje vystúpenie členov zo Združenia.

  Článok X
  Predseda združenia

  1. Predseda združenia reprezentuje Združenie navonok.

  2. Predseda združenia je oprávnený konať v mene Združenia vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Združenia, pokiaľ ich stanovy nevyhradzujú do pôsobnosti iného orgánu Združenia.

  3. Predseda združenia je volený Radou združenia na obdobie troch rokov. Funkčné obdobie Predsedu združenia sa skončí až dňom zvolenia nového Predsedu združenia.

  4. Za Predsedu združenia môže byť zvolená iba osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu (štatutárnym zástupcom) Riadneho člena Združenia alebo je v pracovnom pomere k Riadnemu členovi Združenia. Za Predsedu združenia môže byť zvolená aj osoba, ktorá v čase voľby ešte nie je členom Rady združenia. Ak je za Predsedu združenia zvolená osoba, ktorá už je členom Rady združenia na jej miesto člena Rady združenia nastúpi dňom zvolenia za Predsedu združenia Náhradník.

  5. Ak Predseda združenia, ktorému skončilo funkčné obdobie, ale ktorý podľa bodu 3 tohto článku ešte vykonáva funkciu Predsedu združenia, je pred zvolením nového Predsedu združenia, zvolený za nového člena Rady združenia, až do zvolenia nového Predsedu združenia vykonáva aj funkciu Predsedu združenia. V prípade, že je takýto Predseda združenia opäť zvolený za Predsedu združenia, platí ustanovenie čl. X bod 4 posledná veta.

  6. Predseda združenia nesmie byť zároveň členom Dozornej rady, Výkonným tajomníkom ani Podpredsedom združenia.

  7. Predseda združenia je z titulu svojej funkcie členom Rady združenia.

  8. Predsedovi združenia sú podriadení Podpredsedovia združenia a Výkonný tajomník.

  Článok XI
  Výkonný tajomník

  1. Výkonný tajomník spravuje agendu Združenia.

  2. Výkonný tajomník zabezpečuje komunikáciu medzi členmi Združenia a zabezpečuje tiež styk Združenia s ďalšími domácimi a zahraničnými subjektami.

  3. Výkonný tajomník je volený Radou Združenia na obdobie troch rokov. Funkčné obdobie Výkonného tajomníka sa skončí až dňom zvolenia nového Výkonného tajomníka.

  Článok XII
  Dozorná rada

  1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Rady združenia a Predsedu združenia, a výkon činnosti Združenia. Dohliada tiež na dodržiavanie stanov a rozhodnutí Členskej schôdze a Rady združenia. V prípade zistenia závažného porušenia povinností alebo závažných nedostatkov v riadení Združenia, Dozorná rada požiada Predsedu združenia o zvolanie Členskej schôdze.

  2. Dozorná rada má 3 členov. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň Predsedom združenia, členom Rady združenia a Výkonným tajomník.

  3. Členov Dozornej rady volí Členská schôdza na obdobie 3 rokov. Funkčné obdobie člena Dozornej rady sa skončí až dňom zvolenia nového člena Dozornej rady.

  4. Dozorná rada volí a odvoláva spomedzi svojich členov Predsedu Dozornej rady. Návrh na voľbu a odvolanie Predsedu Dozornej rady môže predložiť ktorýkoľvek člen Dozornej rady.

  5. Dozorná rada sa schádza minimálne raz ročne.

  6. Zasadnutie Dozornej rady zvoláva a vedie Predseda Dozornej rady alebo ním poverený člen Dozornej rady. Zasadnutie Dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou doručenou členom Dozornej rady najmenej 3 (tri) dni vopred. V písomnej pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak sa člen Dozornej rady, ktorému nebola v stanovenej lehote doručená pozvánka, zúčastní na zasadnutí Dozornej rady, bude to považované za vzdanie sa práva tohto člena obdržať pozvánku, informácie a program rokovania v súvislosti s príslušným zasadnutím Dozornej rady.

  7. Dozorná rada je uznášaniaschopná, pokiaľ je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Dozornej rady. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov Dozornej rady.

  8. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých záznamov a dokladov týkajúcich sa činnosti Združenia.

  9. Dozorná rada predkladá raz ročne Členskej schôdzi na schválenie Ročnú správu o svojej činnosti. Ročnú správu o činnosti je Dozorná rada povinná predložiť Členskej schôdzi tak, aby ju Členská schôdza mohla schváliť na riadnom zasadnutí.

  Článok XIII
  Štatutárny orgán Združenia

  1. Štatutárnym orgánom Združenia je Predseda združenia a Výkonný tajomník. Predseda združenia a Výkonný tajomník vykonávajú v mene Združenia právne úkony a podpisujú všetky zmluvy a písomné dokumenty zaväzujúce Združenie. V mene Združenia je oprávnený konať a podpisovať Predseda združenia aj Výkonný tajomník samostatne.

  2. Podpisovanie v mene Združenia sa vykoná tak, že Predseda združenia alebo Výkonný tajomník pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu Združenia a svojmu menu a funkcii.

  Článok XIV
  Pracovné skupiny

  1. Pracovné skupiny vznikajú a zanikajú ad hoc rozhodnutím Rady združenia.

  2. Členmi Pracovnej skupiny sú zamestnanci členov Združenia, prípadne ďalší prizvaní odborníci.

  Článok XV
  Hospodárenie združenia

  1. Príjmy Združenia pozostávajú najmä zo zaplateného zápisného a členského príspevku. Ďalšími príjmami Združenia sú najmä príjmy z registračných poplatkov účastníkov odborných podujatí organizovaných Združením, príjmy z predaja vlastného časopisu a iné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym poriadkom SR.

  2. Zápisné je jednorázové. Členský príspevok sa platí ročne v termíne schválenom Členskou schôdzou.

  3. Výšku zápisného a členského príspevku a mechanizmus ich výpočtu určuje Členská schôdza.

  4. Výdavky Združenia musia byť v súlade s rozpočtom schváleným Členskou schôdzou.

  5. Združenie vedie podvojné účtovníctvo. Za hospodárenie je zodpovedný Predseda združenia.

  6. Právo nakladať s bankovým účtom Združenia má Predseda združenia a Výkonný tajomník.

  Článok XVI
  Zrušenie a zánik Združenia

  1. O zrušení Združenia rozhoduje Členská schôdza.

  2. V prípade zrušenia Združenie môže Členská schôdza rozhodnúť o zlúčení s iným Združením.

  3. Ak celé imanie Združenia neprechádza na právneho nástupcu, vymenuje Členská schôdza likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu Združenia.

  4. Združenie zaniká dňom výmazu Združenia z registra združení. Návrh na výmaz Združenia podá likvidátor do 15 dní od skončenia likvidácie.

  Článok XVII
  Záverečné ustanovenia

  1. Schôdze orgánov Združenia nie sú prístupné verejnosti, môžu však na ne byť pozývané aj osoby, ktoré nie sú členmi Združenia alebo členmi orgánov Združenia.

  2. Neplatnosť alebo neúčinnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto stanov nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto stanov.

  3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Členskou schôdzou.


  Aktualizované znenie bolo schválené na riadnej členskej schôdzi Združenia dňa 5.4.2012 vo Vyhniach.


  Ing. Eduard Duda
  Výkonný tajomník
  Ing. Peter Gajdzica
  Predseda Združenia