Slovenské združenie výrobcov kamenivaO UEPG

uepg UEPG (Európske združenie výrobcov kameniva) vzniklo za účelom ochrany záujmu priemyslu výroby kameniva na európskej úrovni, hlavne pred Európskou komisiou. SZVK sa členom UEPG stalo v roku 2005. V minulom roku oslávilo 20 rokov svojej činnosti a v súčasnosti združuje 22 národných združení.


Zoznam krajín (členov) UEPG:

 • Belgicko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Holandsko
 • Írsko
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovenská republika
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
 • Taliansko
 • Turecko
 • Veľká Británia

 


Členovia UEPG vyrobia ročne vyše 3 miliardy ton kameniva, vo viac ako 28 000 štrkovniach a Kameňolomoch (ktoré sú vo vlastníctve viacej ako 13 500 spoločností) a zamestnávajú pritom 358 000 zamestnancov. Priemerná spotreba kameniva na 1 obyvateľa v Európe je cca. 7 ton (na Slovensku v roku 2006 bola táto spotreba cca. 5 ton). Hlavným poslaním združenia, ktoré má sídlo v Bruseli je byť partnerom pre Európsku komisiu a všetky jej inštitúcie vo veciach týkajúcich sa európskeho kameňopriemyslu. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že kameňopriemysel je priemyselným sektorom, ktorý musí pri svojej činnosti brať mimoriadny ohľad na názory európskej verejnosti, pretože svoju činnosť vykonáva pod ostrým drobnohľadom ochrancov životného prostredia. Preto UEPG podporuje všetky aktivity svojich členov pre vytváranie pozitívneho imidžu kameňopriemyslu vo verejnosti. Ide hlavne o úpravu kameňolomov a štrkovní po ukončení ťažby, ťažbu a výrobu kameniva s minimálnymi vplyvmi na životné prostredie, podporu biodiverzity, dobrý vzťah s miestnymi komunitami, atď. Posledným takým počinom na európskej úrovni je pripojenie sa UEPG k aktivite "Count Down 2010" ("Odpočítavanie 2010"), ktoré má do roku 2010 zastaviť ďalšie znižovanie biodiverzity (vymieranie určitých druhov živočíchov a rastlín) v Európe. Kameňopriemysel tu zohráva významnú úlohu, nakoľko kameňolomy a štrkoviska sú častým miestom výskytu takýchto druhov živočíchov a rastlín. UEPG kladie tiež dôraz na techniku, ďalej na európsku normalizáciu týkajúcu sa kameniva a na recykláciu materiálov za účelom ochrany prírodných zdrojov a celkovú ochranu životného prostredia.


Ťažiskom doterajšej úspešnej činnosti UEPG sú jeho 4 pracovné komisie (každá má 25-35 členov, kde členské krajiny vysielajú svojich zástupcov): technická komisia, komisia pre životné prostredie, komisia pre BOZP a ekonomická komisia. Tieto komisie zasadajú pravidelne dva razy do roka a podrobne sledujú všetko dianie v Európe týkajúce sa zamerania činnosti komisie, ďalej spracovávajú potrebné stanoviská, podporné dokumenty a smernice.


UEPG sa vo svojej činnosti riadi "Plánom činnosti na roky 2005 - 2007", pravidelne o svojej činnosti publikuje Výročnú správu a vydáva tiež Štatistickú ročenku európskeho kameňopriemyslu za príslušný rok.


Kontakt


UEPG aisbl
Rue d'Arlon 21
1050 Brussels
Belgium
Tel.: 0032 22 33 53 00
Fax: 0032 22 33 53 01
secretariat@uepg.eu
www.uepg.eu


Fibrogénny kremeň

Počnúc rokom 2008 je kladená zo strany Asociácie európskych výrobcov kameniva (UEPG) požiadavka, predkladať členmi SZVK hlásenia, týkajúce sa fibrogénneho kremeňa, pokiaľ sa v dobývanej surovine vyskytuje. Z dôvodu, že sa jedná o dôležitú oblasť BOZP, týkajúcu sa aj povrchového dobývania nerastov (lomy, štrkovne) a následného ich spracovania v technologickom zariadení, kde sú účinkom fibrogénneho kremeňa vystavení pracovníci (ide o hmotnostný zlomok častíc prenikajúcich do dýchacích ciest), považujeme Vás o tejto problematike informovať aj touto cestou.

Informácia zo 16.8.2010
SWeRF : Size-Weighted Respirable Fraction