Slovenské združenie výrobcov kameniva

HISTÓRIA

V súvislosti s vývojom v oblasti kameňopriemyslu v rámci Slovenska po r. 1989, (kedy nastal značný útlm výroby) vznikla situácia, ktorá si vyžiadala založenie Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK). Myšlienka založenia takéhoto združenia vyšla od zástupcov Cestných stavieb Košice.


SZVK vzniklo ako samostatné, odborné, dobrovoľné, neziskové spoločenstvo subjektov, pôsobiacich v oblasti ťažby a spracovania prírodného kameniva, ťažby a výroby drveného kameniva a jeho následného využitia, v oblasti kamenárskej výroby a ťažby blokov dekoratívneho kameňa.


Zakladajúca členská schôdza SZVK sa konala dňa 21. 4. 1998 v Košiciach.


Zakladajúci členovia SZVK:

  • Cestné stavby, a. s., Košice
  • Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š. p. v likvidácii, Spišská Nová Ves
  • ŠTRKKOM, spol. s r.o., Komárno
  • Cestné stavby, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
  • Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce


Zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb bola uzavretá dňa 27. 4. 1998. SZVK ako záujmové združenie právnických osôb bolo zaregistrované na Krajskom úrade v Košiciach, dňa 29. septembra 1998.

SÚČASNOSŤ

V roku 2019 má SZVK 38 riadnych členov a 5 pridružených členov. Riadni členovia združenia sú firmy pôsobiace v oblasti ťažby kameniva a štrkopiesku, ktorých je v súčasnej dobe 25 a firmy pôsobiace v oblasti predaja technológií, ktorých je v súčasnej dobe 13.


Delenie členov podľa zamerania
Delenie členov podľa zamerania

ČLENSTVÁ SZVK V INÝCH ORGANIZÁCIACH

SZVK je člen Slovenskej banskej komory. Pôsobenie komory stanovuje zákon NR SR č. 59/98 Z. z. o Slovenskej banskej komore.


V roku 2005 sa SZVK stalo členom UEPG. UEPG (Európske združenie výrobcov kameniva) vzniklo za účelom ochrany záujmu priemyslu výroby kameniva na európskej úrovni, hlavne pred Európskou komisiou. V minulom roku oslávilo 20 rokov svojej činnosti a v súčasnosti združuje 22 národných združení.

HLAVNÉ CIELE ZDRUŽENIA

Hlavnými cieľmi SZVK je združovanie výrobcov kameniva, chránenie ich práv a oprávnených záujmov, prezentovanie spoločných stanovísk k odborným problémom, prezentovanie záujmov členov SZVK na Slovensku aj v zahraničí. Združenie sa snaží byť partnerom aj pre ďalšie domáce a zahraničné organizácie s podobným predmetom činnosti.


Ďalšími dôležitými cieľmi združenia je napomáhanie pri tvorbe národných legislatívnych požiadaviek a ich prenose do praxe ako aj podieľanie sa na tvorbe príslušnej legislatívy. SZVK podporuje vzdelávanie, výskum a vývoj nových technológií v oblasti výroby a spracovanie kameniva, rieši ekologické problémy vznikajúce počas výroby kameniva a súvisiace problémy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

SYMBOLY SZVK

Erb SZVK
Erb SZVK
Zástava SZVK
Zástava SZVK
Vlajka SZVK
Vlajka SZVK
Pamätná minca k 10. výročiu založenia SZVK
Pamätná minca k 10. výročiu založenia SZVK
Vyznamenanie na stuhe k 15. výročiu založenia SZVK
Vyznamenanie na stuhe k 15. výročiu založenia SZVK